مغرور 4دنگ

http://mohammadkhoros.persiangig.com/new%20acs/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B6.jpg

فول شگرد و خازن

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه پنجم مهر 1393  |
 تاج مهر 4.5دانگ

http://mohammadkhoros.persiangig.com/new%20acs/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B8%DB%B4%DB%B9.jpg

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه پنجم مهر 1393  |
 حسین آقا

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه چهاردهم تیر 1393  |
 زالاتان
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B9.jpg

 

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B5.jpg

 

جوجه4/5 دنگ

پدرش تاجمهر ندیدعسل افغان که چند سال پیش قهرمان ندیدای مشهد شدومادرش نسل زنبور

 

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه دهم خرداد 1393  |
 جوجه سیاه لاکی
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B5.jpg

 

هدیه شد به دوست عزیزم میرا

|+| نوشته شده توسط M&H در یکشنبه چهارم خرداد 1393  |
 جوجه کور شمالی

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B6%DB%B3%DB%B2.jpg

 

فروخته شد


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط M&H در یکشنبه چهارم خرداد 1393  |
 عقرب شاه

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B1%DB%B3%DB%B6.jpg

 

جوجه کور شمالی ومرغ قصاب جوجه 8ماه 4دنگ که توی کسوی که شد خروس کهنه طاقت چوبش رو نداشت

|+| نوشته شده توسط M&H در یکشنبه چهارم خرداد 1393  |
 مرغ
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8.jpg

 

از نسل نازی های تهران که از دوست عزیزم محمد عرب گرفتم ودر خراسان به اسم نسل مغول می شناسند

|+| نوشته شده توسط M&H در یکشنبه چهارم خرداد 1393  |
 جوجه کش
http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B2%DB%B4%DB%B6.jpg

 

نسل صابونی اردلان

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه سوم خرداد 1393  |
 ریش

http://mohammadkhoros.persiangig.com/jadid/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B8.jpg

 

این خروس رو از دوست عزیزم محمد عرب گرفتم

|+| نوشته شده توسط M&H در شنبه سوم خرداد 1393  |
 
 
 
بالا